2007年3月29日 星期四

Ka-kī ê Tēng-ūi 自己的定位

Kin-á-ji̍t chái-khí tī Tô·-hên Ián-sǹg-hoat ê khò thiaⁿ tio̍h āu-pòe tī lé kóng lán tha̍k Chu-sìn ê lâng kap tha̍k Seng-bu̍t ê lâng só· o̍h ê ū chin-tōa ê bô-kāng. Chhiūⁿ lán tha̍k Chu-sìn ê lâng, sì-nî chhut-lâi kan-a ē-hiáu chi̍t-khoa kī-su̍t. Nā-sī beh koh khah chìn-chi̍t-pō· chò giān-kiù, só· o̍h ê bī-kiāⁿ it-tēng bô kàu. Chhiūⁿ kóng góa chit-má lé chò ê Chū-jiân Gí-giân Chhú-lí (NLP) tio̍h su-iàu tùi Gí-giân-ha̍k ū liáu-kái chia̍p ū-hoat-tō·. M̄-koh tha̍k Seng-bu̍t ê lâng, tāi-ha̍k sì-nî chhut-lâi tio̍h ē-hiáu bat Seng-bu̍t ê lūn-bûn ah, ē-táng khai-sí chò giān-kiù. Kám-kak lán só· o̍h ê mī-kiāⁿ ū chiàⁿ-chōe sī bô lō·-iōng ê.

I só· kóng ê mā sī ū-lí. Chit-má góa tùi Chu-sìn mā í-kēng kám-kak bô sia chhù-bī ah. Í-āu nā-sī ū ki-hōe, siūⁿ beh giān-kiù Gí-giân-ha̍k. M̄-koh góa siūⁿ chit sì-nî lâi tī Chu-sìn ko-ha̍k ê hùn-liān mā bōe pe̍h-liáu-kang. Iōng chia ê hùn-liān chò ki-chhó, hi-bāng ē-táng tùi Gí-giân-ha̍k ū sió-khòa ê kòng-hiàn.

沒有留言:

張貼留言